Last news

Doğum sonrası beslenme listesi 1.sınıf


Yaz ayları yaklaşıyor ve bizler kadınlı erkekli fazla kilolarınızdan kurtulmak için çok çeşitli diyetlere yöneliyoruz.Hemşire hasta ve sağlık bakım çevresi-Vücut mekaniği ve hareket-Dekübütüs ülserleri-Temel fizyolojik gereksinimler-Hasta kabulü ve taburcu edilmesi-Enfeksiyon kontrolü-Vücut ısısı-Sıcak ve soğuk uygulamalar-Nabız-Solunum-Arteriyal kan basıncı-İlaç uygulama yöntemleri-Parenteral ilaç uygulamaları-Damar içi ilaç uygulamaları-Şok ve hemşirelik bakımı-Sıvı elektrolit dengesi-Kan transfizyonu-Solunum gereksinimi-Beslenme gereksinimi-İntestinal boşaltım-Üriner boşaltım-Preoperatif hasta bakımı-Postoperatif hasta bakımı-Hemşirelik süreci-Uyku ve dinlenme gereksinimi-Ağrının giderilmesi-Ölüm kavramı ve ölümcül hastanın bakımı. Adjectives that describe food and drink, ordering a meal in a restaurant, formal and ınformal letters.-Comparatives of adjectives, opposites, making comparasions, “have and have got” “do/does/have/has”-Comparatives and superlatives, compound nouns, “everybody, nobody, everywhere, nowher, everything. Reading text; “My capital city”-Present simple vs present continous tense, whose? parts of the body, linking words; “Although, because of..., Describing people.-“Going to” future, ınfinitive of purpose, “Why are you going to bakers? Enrollment and general revision of grammatical ıtems taught in the previous term-Past simple (Revision) regular verbs, yes/no question forms, had/did/was/were-Past simple ırregular verbs, negatives and positives, questions, present simple and past simple, prepositions; “about, after, for”-Past simple, regular and ırregular verbs, past time expressions, ago, reading text entitled “how we met”-Somebody, somewher, anywhere somethingi, nyting. Reading text; “my best friend”-Like+doing (something) gerund, likes and dislikes, countable and uncountable nouns-I’d like a drink, leke or would like? Reading text; “Jane’s Busy Day”, writing a post card, prepositons; from, like, than”.-Question words, “What (time)..? TEMEL İNGİLİZCE 1 Enrollment&ıntroduction-The english alphabet, spelling, dic using tech, numbers 0-20-Present forms of “TO BE” verbs, negatives&ouestions-Present continuous tense-Examples, Exercises, Q’s, WH-Q’s-Simple present tense- Examples, Exercises, pair drills-Different usuage of pre cont tense and simple pre tense-Reading passages&Dialogues from various sources past form of TO BE verbs Yes/No Q’s & WH-Q’s-Simple past tense formation with regular verbs-Past simple with ırregular verbs Yes/No Questions&WH-Q’s-Past continuous tense, form, Yes/No and WH-Q’s-Usuage of past continuous and past simple together-Reading passages and dialogues from various sources-presint perfect tense, formation-Usuage with EVER, JUST, ALREADY, YET-How long ...? A fairy story “Once upon a time”-Present perfect, present perfect or past simple, ever-never, yet and past, been or gone.-Conditional sentences, type I and II, IF or UNLESS. ANATOMİ Anatomiye giriş-İskelet sistemi-Eklem sistemi-Kas sistemi-Dolaşım sistemi-Sindirim sistemi-Solunum sistemi-Ürogenital sistem-Endokrin sistem-Sinir sistemi-Merkezi sinir sistemi-Periferik sinir sistemi-Duyu organları. S sistemine ilişkin anomaliler-Genitoüriner sisteme ilişkin anomaliler-Kas iskelet sistemine ilişkin konjenital anomaliler-Nörolojik sistem sorunu olan çocuk-Pediatride etik ve yasal sorunlar-Hemşirelik süreci. Evaluation of the previous term-Continued the translation studies from the book entitled “The treatment handbook for 300 common ailments” by Dr. Plus studying some texts from “English for nursing” translation studies about angina, anxiety and chapter 5-Asthma, backache, and chapter 6-Blood pressure (Hypertension)-Breast feeding problems, breast and adolescence-Broken bones, chapter 8-Cancer-Cataracts, cervical problems-Abnormal cervical smear, chapter 9-Cervical cancer-Cervical erosion-Conjuctivititis, constipation-Convulsions, febrile, cough-Cramp, cystits, diabetes, diarrhoea. Politika ve prosedürler, kalite yönetimi, amaçlar, hedefler ve standartlar, bütçe.BESLENMEYE GİRİŞ Sağlığın korunmasında beslenmenin rölü-Yeterli ve dengeli beslenme kavramları-Enerji gereksinimi ve etkileyen faktörler-Besinler ve enerji değerleri-Proteinler-Yağlar-Yağlarda eriyen vitaminler-Suda eriyen vitaminler-Mineraller-Su-Besin grupları ve beslenmedeki önemleri-Besin sanitasyonu-Gebelik ve laktasyon döneminde beslenme-0-1 yaş grubu çocukların beslenmesi-1-6 yaş grubu çocukların beslenmesi-Okul çağı çocukların beslenmesi-Adölesan döneminde beslenme-Yaşlıların beslenmesi-Menopoz döneminde beslenme-Premenstural döneminde beslenme-İşçilerin beslenmesi-Sporcuların beslenmesi-Türkiye’de beslenme sorunları ve çözüm önerileri-Toplumun beslenme konusunda eğitimi ve hemşirenin rolü. Motivasyon, iş memnuniyeti, organizasyon, yönetici hemşirenin, görev, otorite ve sorumlulukları, sağlık yönetimi ile ilgili yasalar. Hasta olma ve hastaneye yatmaya baş etme yetersizliği olan bireyle iletişim. Hastane enfeksiyonlarının kontrolünde hemşirenin rolü-Bulaşıcı hastalıklarda sık görülen belirtilere yönelik hemşirelik bakımı-Anti infektif ilaç tedavisinde hemşirenin dikkat etmesi gereken yönler-Çocukluk dönemi enfeksiyon hastalıkları ve hemşirelik bakımı-Çocukluk dönemi enfeksiyon hastalıkları ve hemşirelik bakımı-Streptokoksik enfeksiyonlar ve hemşirelik bakımı-Su ve besin ile bulaşan hastalıklar ve hemşirelik bakımı. Eğitim psikolojisinin mahiyeti ve tarihçesi-Gelişme ve gelişmenin mahiyeti-Bedeni büyüme ve gelişme-Psiko motor gelişim ve etkileyen faktörler-Zihinsel gelişim ve etkileyen faktörler-Duygusal gelişim-Cinsel gelişim ve mahiyeti-Sosyal gelişim-Okulda sosyal etkileşme ve öğretmen rolleri-Gelişme-Kişilik ve ahlak gelişimi-Öğrenme psikolojisine giriş-Öğrenmeyi etkileyen faktörler-Öğrenmede transfer-Ruh sağlığı ve kişilik uyumu-Savunma mekanizmaları. Lohusa fizyolojisi ve postpartum süreçteki riskli durumlar. Renal sistem problemi olan cocuk ve hemşirelik bakımı. Enrollement&Introduction-Supplementary english&Translation techniques-Studying on a passage of ACNE taken from a book called “Treatment of 300 Ailments” by Mc Gregore-ADENOIDS-AIDS-ALCOHOLIMS-ALLERGIES-ANAEMIA-ANGINA-ANOREXIA NERVOSA-ANXIETY-APPENDICITIS-ARTHRITIS/OSTEO-ARTHRITIS-ASTHMA. İnsanlarla ilişki kuramayan, kendini ifade edemeyen bireyle iletişim. Toplum-Toplum bilimin diğer sosyal bilimlerle ilişkisi-Sosyal bilimlerin sağlık bilimiyle ilişkisi-Sosyal bilim açısından sağlığın sınıflandırılması ve sağlığın desteklenmesi-Kültür-Eski Türk inanışlarının Türkiye’de halk hekimliğinde izleri-Kültürler arası hemşirelik-Toplumsal gruplar-Türkiye’de sağlıkla ilgili mesleki örgütler-Toplumsal sistem statü ve rol-Toplumsal kontrol mekanizmaları-Toplumsallaşma-Toplumsal kurumlar-Türkiye’de aile yapısı ve sağlıkla ilişkisi-Toplumsal değişme-Toplumsal tabakalaşma-Sağlıkta eşitsizlikler, kavramlar, nedenleri, çözüm politikaları-Ekonomik gelişme ve sağlık ekonomisi-Sağlık hizmetleri özelleştirilmelimidir? Bağışıklık Sistemi bozulmuş hastanın hemşirelik bakımı. Diabetes Mellitus’u olan hastanın hemşirelik bakımı. Üriner Sistem sorunu olan hastanın hemşirelik bakımı. Jinekolojik hastalıklarda tanı, tedavi ve hemşirelik bakımı. Enrollment and general revision of grammatical ıtems taught in the previous term-Past simple (revision) regular verb, yes/no question forms, had/did/was/were-Past simple ırregular verbs, negatives and positives, questions, present simple and past simple, prepositions; “about, after, for”-Past simple, regular and ırregular verbs, past time expressions, ago, reading text entitled “how we met”-Somebody, somewher, anywhere somethingi, nyting. Reading text; “my best friend”-Like+doing (something) gerund, likes and dislikes, countable and uncountable nouns-I’d like a drink, leke or would like? Reading text; “Jane’s Busy Day”, writing a post card, prepositons; from, like, than”.-Question words, “What (time)..? Enrollment&ıntroduction-Supplemantary english&Translation techniques-Studying on a passage of ACNE taken from a book called “Treatment of 300 Ailments’by Mc Gregore-ADENOIDS-AIDS-ALCOHOLISM-ALLERGIES-ANAEMIA-ANGINA-ANOREXIA NERVOSA-ANXETYXAPPENDICITIS-ARTHRITIS/OSTEO-ARTHRITIS-ASTHMA. Nörolojik problemi olan cocuk ve hemşirelik bakımı. Hemşirelik ve hemşirelik hizmetlerinin felsefesi, Türkiye’de sağlık hizmetleri organizasyonu. Enrollment&ıntroduction-The english alphabet, spelling, dic using tech, numbers 0-20-Present forms of “TO BE” verbs, negatives&ouestions-Present continuous tense-Examples, Exercises, Q’s, WH-Q’s-Simple present tense- Examples, Exercises, pair drills-Different usuage of pre cont tense and simple pre tense-Reading passages&Dialogues from various sources past form of TO BE verbs Yes/No Q’s & WH-Q’s-Simple past tense formation with regular verbs-Past simple with ırregular verbs Yes/No Questions&WH-Q’s-Past continuous tense, form, Yes/No and WH-Q’s-Usuage of past continuous and past simple together-Reading passages and dialogues from various sources-presint perfect tense, formation-Usuage with EVER, JUST, ALREADY, YET-How long ...? A fairy story “Once upon a time”-Present perfect, present perfect or past simple, ever-never, yet and past, been or gone.-Conditional sentences, type I and II, IF or UNLESS. Doğum ve kadın sağlığı hemşireliğine giriş-Doğum ve kadın sağlığının tarihçesi-Kadın sağlığı ve sağlığını etkileyen faktörler-Sağlık eğitimi-Üreme sisteminin anatomisi-Üreme sisteminin fizyolojisi-Gebeliğin fizyolojisi-Gebelikte annenin fizyolojisi-Doğum öncesi bakım-Riskli gebelikler-Doğum eylemi-Doğum eyleminin komplikasyonları-Yeni doğanın fizyolojisi ve bakımı-özel bakım gerektiren bebekler-Puerperyum ve laktasyon-Puerperal dönemde riskli durumlar-Aile planlaması-Sık görülen jinekolojik problemler-Menstural düzensizlikler-Pelvik destek yapılarının bozulması-Sık görülen jinekolojik kitleler-Üreme sistemi kanserleri-Jinekolojide kadının değerlendirilmesi-Jinekolojide tedavi yöntemleri-Bazı temel kavramlar. Yenidoğanın fizyolojisi ve yüksek riskli yenidoğanın bakımı. Hematolojik problemi olan cocuk ve hemşirelik bakımı. Turist sağlığı ve hemşireliğinin önemi-Turizm sektöründe hemşirenin rolü ve görevleri-Turist sağlığı, turizmde güvenlik kazalar ve güvenli toplum için Manifesto, yurtdışında oluşan kazalar-Riskli turist grupları, yurtdışına gidecek turistlerle ilgili alınması gereken sağlık önlemleri-Turizm, çevre ve çevre sağlığı, ekolojik etki ve çevresel etkinin değerlendirilmesi-Yüzme ve yıkanma tesisleri-Turistik kurumlarda hijyen-Turizm çalışanlarının kişisel hijyen eğitimi-Turizm sektöründe sık görülen hastalıkların incelenmesi-Bölge turistik tesislerinde sağlık için sakıncalı durumların tartışılması. -Demografik yapı ve sağlık-Cumhuriyet döneminden itibaren Türkiye’de sağlık politikaları-Temel sağlık hizmetlerinde hemşirenin rol ve görevleri-Topluma dayalı tıp eğitimi ve alternatif tıp-Kadın sağlığı-Kadın ve şiddet-Günümüz Türkiye’sinde halk sağlığının sosyolojik değerlendirilmesi. Ortopedik sorunları olan hastanın hemşirelik bakımı. Sinir Sistemi sorunları olan hastanın hemşirelik bakımı. Sıvı-elektrolit dengesi, asit-baz dengesi ve hemşirelik bakımı. Solunum sistemi problemi olan cocuk ve hemşirelik bakımı.how to use “FOR, SINCE, AGO” BİLGİSAYAR KULLANIMI 1 Bilgisayarın tanımı-Yazıcılar-CPU çeşitleri-Klavye kullanımı-Klavyede olmayan harfleri yazma-Wordpad kelime işlem programı-Denetim masası-Windows gezgini-Dosya ve klasör kavramları-Dosyalar üzerinde işlem yapma-Scandisk-Defrag-Kısayol tuşları-Hesap makinesi-Winzıp sıkıştırma programı-Paint programı-Powerpoint programı. Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi-Dil-kültür münasebetleri-Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri-Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri-Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları-Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar-İmla kuralları ve uygulaması-Kompozisyonla ilgili genel bilgiler-Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması-Türkçe’de isim ve fiil çekimleri-Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması-Zarfların ve edatların Türkçe’deki kullanış şekilleri. Türkçe’nin sözdizimi-Cümlenin öğeleri-Cümle tahlili ve uygulaması-Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi-Edebi eserlerin retorik uygulamaları-Yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması-Anlatım ve cümle bozukluklarının düzeltilmesi-Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar-Rapor, makale, tebliğ vb.yazıların hazırlanması-Türk ve dünya edebiyatlarından seçilen örnek metinlerin incelenmesi-Doğru ve güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi-Edebi eserlerle ilgili retorik uygulamalar. BİYOKİMYA Biyokimyanın tanımı ve tarihçesi-Atomdan moleküle-Hücre-Amino asitler-Proteinler-Karbohidratların kimyası-Lipidlerin kimyası-Nukleik asitlerin yapı ve fonksiyonu-Nukleik asitlerin sentezi-Prokaryotik ve eukaryotik hücrelerde genlerin yapı ve işleyişi-Genetik kod-Protein biyosentezi-Enzimler-Koenzimler ve eser elementler-Metabolizmaya genel bir bakış-Karbohidratların metabolizması-Sitrik asit döngüsü-Oksidatif fosforilasyon-Yağ asitlerinin oksidasyonu-Amino asitlerin oksidasyonu. PSİKOLOJİ Psikolojinin tanımı,alanı, amaçları-Psikolojik ekoller-Motivasyon (güdülenme)-Algı-Zeka;tanımı, niteliği, zeka testleri-Kişilik, karakter, mizaç-Stres (zorlaşma)-Ruh sağlığı-Çatışma-Hayal Kırıklığı-Engellenme-Davranış bozuklukları-Savunma mekanizmaları-Gençlik dönemi ve kimlik oluşumu-Öğrenme-Sosyal gruplar ve fonksiyonları-Gelişim türleri ve özellikleri. Vücut mekanikleri ve pozisyonları, hastayı kaldırma ve hareket ettirme. Çatışma yönetimi, hizmet içi eğitim, koordinasyon, güç ve otorite.


Top news

Yüz gerdirme fiyatları bmw cabrio..
Read more
© 2016 novosti-day.ru